Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Enkäter, gruppintervjuer och enskilda samtal

 

Det finns flera sätt att samla in förslag på kandidater att nominera, samt undersöka vad föreningens medlemmar efterfrågar för kompetenser för att föreningen ska nå sina uppsatta mål. Här nedan kommer några exempel: 

 

Enkäter 

En enkät är en undersökningsform som främst används för att samla in svar från många människor. Ofta är det ett skriftligt frågeformulär som består av frågor på en graderad skala eller flervalsfrågor med eller utan förhandsdefinierade svar.

Idag är det vanligt att använda digitala verktyg vid enkäter på nätet eller över mejl. Här är förslag på två tjänster att använda:

 

Intervjuer och gruppintervjuer 

En intervju är ett samtal mellan två eller fler personer, med syfte att samla in information. Ofta sker intervjun genom att en person ställer frågor som den eller de andra svarar på. Det kan exempelvis vara en intervju med styrelsen, revisorerna, en arbetsgrupp och så vidare.

Vanligtvis används en intervjuguide under intervjun. En intervjuguide är några på förhand nedskrivna öppna frågor som den som intervjuar utgår från under intervjun, som sedan följs upp med följdfrågor allteftersom samtalet utvecklas.

En öppen fråga är en fråga som inte ställs så att den har ett givet svar, medan en stängd fråga är ledande och ofta besvaras med ett ja eller nej.

Fördelen med en intervjuguide är att det ställs ungefär samma frågor vid varje intervju, om det är flera intervjuer som ska ske. Här kommer ett förslag på en intervjuguide från Sveriges ingenjörer. 

 

 

Enskilda samtal 

Ett enskilt samtal är ett samtal mellan två personer. Centralt för det enskilda samtalet är att det finns en stor möjlighet att etablera ett förtroende för varandra. Det gör denna form lämplig för frågor som kan vara känsliga att tala om i en större grupp.