Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Föreningens syfte

4614537151_3ca813999a_o-Garry-Burns

Bild: Garry Burns

Föreningens syfte svarar på frågan varför föreningens finns och vad föreningen jobbar för. Detta ska stå i föreningens stadgar, som är grunden i en ideell förening. 

 

Stadgan

Stadgan är det dokument som lägger grunden för föreningen. Den beskriver:

 • varför föreningen finns
 • vilka beslutande och styrande funktioner som ska finnas
 • bestämmelser om vilka som får vara medlemmar
 • hur långa mandatperioderna för förtroendevalda är
 • hur föreningen ska upplösas
 • hur stadgarna ändras

Det är även i stadgan det står hur föreningens verksamhetsår är, antingen kalenderår eller brutet år.

Brutet år innebär att verksamhetsåret börjar annat datum än 1 januari och att det avslutas 12 månader senare, ett vanligt brutet år är 1 juli till 30 juni.

Hur verksamhetsåret ser ut är viktigt för att veta hur bokföringen ska skötas men även för att veta när på året årsmötet bör ligga. Det är viktigt att tänka på att bokslutet ska hinna bli klart och granskas av revisorer innan årsmötet kan ske. Därför bör det vara en eller ett par månader efter att årsslutet varit.

Om föreningen behöver revisorer eller inte ska framgå i stadgan, men beror även på dess storlek. Om er förening enligt lag behöver ha en auktoriserad revisor eller ej kan ni se på Skatteverkets hemsida.

Oftast har föreningar som inte har lagkrav om revisor en verksamhetsrevisor. Med verksamhetsrevisor menas en person som opartiskt granskar föreningens verksamhet och ekonomi och ger ett uttalande på årsmötet om hur verksamheten under det förra årets skötts.

 

Kulturens syfte

I Kulturens stadgar beskrivs studieförbundets syfte att: 

 • bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter, 
 • med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald, 
 • ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.  

Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens utveckling.

Kulturens vill  

 • främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande, 
 • utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv, kulturverksamheter och samhälle, 
 • vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.