Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Samtycke eller i andra särskilt angivna situationer

Bild: AdobeStock

 

I vissa särskilda situationer är det tillåtet att föra över personuppgifter till ett land utanför EU/EES trots att landet inte har en adekvat skyddsnivå och trots att inte lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

Personuppgifter kan till exempel överföras om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det efter att ha fått information om riskerna med överföringen. Överföring får också ske om det är nödvändigt i vissa uppräknade fall, till exempel för att fullgöra ett avtal på den registrerades begäran eller för att bevaka rättsliga anspråk.